วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552

หน่วยที่ 5 ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูลฝึกปฏิบัติการเรื่องต่อไปนี้
- สร้างความคุ้นเคยกับพังก์ชันต่าง ๆ ของ Internet Explorer
- การใช้งาน Search Engine ในการสืบค้นข้อมูล
- การใช้งาน E-Book
- จาก Scenario ที่กำหนด ให้ทำการออกแบบเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สำหรับองค์กร ให้ทำการค้นหาจาก Internet


ข้อมูลการตัดสินในควรประกอบด้วย
o รายละเอียด ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น RAM, Hard disk และอื่น ๆ
o ให้ทำการเปรียบเทียบราคาด้วย
- มอบหมาย Coursework Assignment
- การใช้งาน System Software
o Dos
o Windows
- การสร้าง Webpage ด้วย Application Software
- การออกแบบและตกแต่งตัวอักษรและรูปภาพด้วย Application Software
- ให้ออกแบบตารางเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล โดยใช้ MS Word- ให้ทำการสร้างตารางที่ได้ทำการออกแบบไว้โดยใช้ MS Access
การ Upload ข้อมูลขึ้นสู่ Web-Server
การใช้งาน FTP สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูล
การ Share ข้อมูลบนระบบเครือข่ายการดูแลความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน

ที่มา..http://comm-sci.pn.psu.ac.th/commsciweb/couse_outline/CA/870221.doc